ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนด้วยระบบ VAC System

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนด้วยระบบ VAC System

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

การปลูกป่ากิจกรรม "ผู้ว่าท้าให้ปลูก" สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกรอกข้อมูล น้ำหนักส่วนสูงและเช็คเวลาเรียน(ขาด ลา ป่วย สาย) ก่อนวันที่ 20 ก.ย.2562

ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกรอกข้อมูล น้ำหนักส่วนสูงและเช็คเวลาเรียน(ขาด ลา ป่วย สาย) ก่อนวันที่ 20 ก.ย.2562 เข้าไปที่ https://cct.thaieduforall.org/

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

แหล่งเรียนรู้สู่ความสำเร็จ

รอข้อมูล

รอข้อมูล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอข้อมูล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ