×

ประมวลภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปี 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปี 2564

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม. เขต 24 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องกำหนดการสอบกาลงภาค 1/2563 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง 9-10 ก.พ.63 ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง 9-10 ก.พ.63 ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"

สงานศิษย์เก่านาคูพัฒน์ครั้งที่ 4

งานศิษย์เก่านาคูพัฒน์ครั้งที่ 4

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

การปลูกป่ากิจกรรม "ผู้ว่าท้าให้ปลูก" สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกรอกข้อมูล น้ำหนักส่วนสูงและเช็คเวลาเรียน(ขาด ลา ป่วย สาย) ก่อนวันที่ 20 ก.ย.2562

ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกรอกข้อมูล น้ำหนักส่วนสูงและเช็คเวลาเรียน(ขาด ลา ป่วย สาย) ก่อนวันที่ 20 มี.ค. 2563 เข้าไปที่ https://cct.thaieduforall.org/

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

แหล่งเรียนรู้สู่ความสำเร็จ

รอข้อมูล

รอข้อมูล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอข้อมูล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ