ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” เปิดสอนครั้งแรกแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2522 และได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคหกรรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในปีแรกเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ม.ศ.1) จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 153 คน ครู 7 คน มีนายพูนศักดิ์ โคกลือชา รักษาการณ์ตำแหน่งครูใหญ่ ส่วนที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน ประชาชนชาวตำบลนาคู ตำบลภูแล่นช้าง ตำบลหนองผือ ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอเขาวง ได้บริจาคซื้อที่ดิน 47 ไร่ 2 งาน เป็นเงิน 33,500 บาทและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ปรับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งอาคารเรียนชั่วคราว ใช้งบประมาณ 185,000 บาท

วันที่ 26 มกราคม 2516 จอมพลถนอม กิติขจร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาประกอบพิธีเปิดป้ายและมอบโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ พร้อมทั้งได้ขยายห้องเรียนเป็น 7 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 290 คน มีครูผู้สอน จำนวน 9 คน โดยกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายพูนศักดิ์ โคกลือชา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จเยี่ยมพสกนิกร ชาวอำเภอเขาวงและอำเภอนาคู ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” พร้อมทั้งได้ลงลายพระหัตถ์ ไว้ในสมุดบันทึกของโรงเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2519 รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นายพะนอม แก้วกำเนิด) ได้เดินทางมาประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน (อาคารลือชานิติ)

วัต่อมาในปี พ.ศ.2522 โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคหกรรม และได้เปิดสาขาโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อแก้ว ซึ่งต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2538 คือ โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนาคูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง และเข้าทำการประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 จากสำนักรับรองมาตรฐาน( องค์กรมหาชน ) และจากการเข้าทำการประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์โรงเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 3

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2 (ยอดเยี่ยม) และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนมีห้องสมุด 3 ดี ( บรรณารักษ์ดี บรรยากาศดี หนังสือดี ) และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ปีการศึกษา 2553 นักเรียนชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( เหรียญทอง ) ระดับประเทศในการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น, นักเรียนชั้น ม.ปลายได้รับรางวัลที่ 4 ( เหรียญทอง ) ระดับประเทศในการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น, นักเรียนได้รับรางวัลที่ 7 ( เหรียญทอง ) ระดับประเทศในการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ( เรื่องเด็กขยะ ) และ นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ADOC Blog Competition 2010 ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 จากสำนักรับรองมาตรฐาน( องค์กรมหาชน )ได้รับคัดเลือกจาก สหวิทยาเขตพลังผึ้งเป็นโรงเรียนรักการอ่านและ ห้องสมุดมีชีวิต ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไประดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช. ตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับคัดเลือกจาก สหวิทยาเขตพลังผึ้งเป็นโรงเรียนรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต

ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทชายคู่ อายุ 14 ปี ประจำปี 2555 การแข่งขัน Badminton Championships ครั้งที่ 32 ได้รับรางวัล Best Practice Award “รากลึก” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการจัดประกวดกิจกรรมโครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ประจำปี 2555

ปีการศึกษา 2556
- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยโรงเรียนสุจริต หัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกสุจริตของ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้รับโลเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานสถานศึกษาสีชาวปลอดยาเสพ ติดและอบายมุขระดับสถานศึกษา ดีเด่น
- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้รับเป็นโรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา 2556

- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2556
- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนพหุระดับ ปีการศึกษา 2556 - โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปีการศึกษา 2556
-โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” แข่งขัน การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ได้อันดับ 4 ระดับชาติเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปีการศึกษา 2557
- โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรตรมชาติในทองถิ่นระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

ปีการศึกษา 2558
- นายชูชัย ประทุมขันธ์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม
- โรงเรียนจัดงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้านาคูพัฒน์ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 เมษายน 2559 ยอดบริจาค 1,261,305.75 บาท

ปีการศึกษา 2559
-โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้จัดทำห้อง ธ สถิตในดวงใจ ซึ่งนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาเปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ปีการศึกษา 2560

  1. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ดีเด่นระดับเหรียญทอง)
  2. ได้รับรางวัล MOE AWAADS ผลงานระดับดีเด่น สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  3. ได้รับรางวัล MOE AWAADS ผลงานระดับดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  4. ด้านกีฬาปัญจะสีลัด เด็กหญิงอารียา กลัดกันแสง นักเรียนชั้น ม.1 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนโลก ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2561

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 763 คน ( ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ผู้บริหารและครู 50 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูต่างชาติ 2 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คนและ ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 65 คน โดยมี นายชูชัย ประทุมขันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ