กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คณะผู้บริหารงานกลุ่มวิชาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประโมกข์ ดุลนีย์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

รอง.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร

รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นางฐิติรัตน์ บุญแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครูชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาหลักศูตร

งานวัดและประเมินผล

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งานทะเบียน

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งานนิเทศการสอน

งานแนะแนวและงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานโรงเรียนสุจริต งานเศรษฐกิจพอเพียงและงานคุณธรรม

งานประชาคมอาเซียน

งานธนาคารโรงเรียน

งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

STEM Education Coding

งานธุรการและสารบรรณ กลุ่มบริหารวิชาการ

บทบาทและขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารวิชาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ