กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คณะผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประโมกข์ ดุลนีย์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

รอง ผอ.กลุ่มงบประมาณ

นางวิภาวรรณ พลประถม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางวิภาวรรณ พลประถม

รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นายสมัย	 รังระรื่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายสุนทร ขันศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

งานการเงินและการบัญชี

งานพัสดุและสินทรัพย์

งานตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

งานสวัสดิการ ค่าการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาล งานประกันอุบัติเหตุ

งานแผนงานและสารสนเทศ

งานธุรการและสารบรรณ กลุ่มบริหารงบประมาณ

บทบาทและขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ

๑. งานการเงินและการบัญชี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ