ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ที่ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายพูนศักดิ์ ลือชานิติ พ.ศ.2515-2524
2 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายพจน์ จงสมชัย พ.ศ.2524-2526
3 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายปรีชา คำภักดี พ.ศ.2526-2533
4 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายวานิชย์ ติชาวัน พ.ศ.2533-2535
5 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายสมาน ปัญญา พ.ศ.2535-2536
6 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายประมาณ โพนเฉลียว พ.ศ.2536-2540
7 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายธำรงค์ จิตระวัง พ.ศ.2540-2544
8 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายใบ ไชยศรี พ.ศ.2544-2549
9 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นางบุญหนา บุญเรือง พ.ศ.25349-2553
10 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า พ.ศ.2553-2558
11 นายชูชัย ประทุมขันธ์ นายชูชัย ประทุมขันธ์ พ.ศ.2558–2562
12 นายประโมกข์ ดุลนีย์ นายประโมกข์ ดุลนีย์ พ.ศ.2563–ปัจจุบัน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2562


กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

ฝ่ายบริหาร

4

1

5

 

ภาษาไทย

1

5

6

 

คณิตศาสตร์

1

6

7

 

วิทยาศาสตร์

3

7

10

มาช่วยราชการ 2 คน

สังคมศึกษาฯ

2

3

5

 

สุขศึกษาฯ

3

2

5

 

ศิลปะ

3

1

4

มาช่วยราชการ 1 คน

การงานอาชีพฯ

2

4

6

 

ภาษาต่างประเทศ

-

4

4

 

รวม

18

32

50

 

ครูอัตราจ้าง

3

-

3

 

พนักงานราชการ (ครู)

-

1

1

 

ครูต่างชาติ

1

1

2

 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

1

-

1

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

-

1

 

ลูกจ้างชั่วคราว / ยาม

4

3

7

 

รวม

10

5

15

 

รวมทั้งสิ้น

28

37

65

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562


ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

ม.1

62

57

119

 

ม.2

66

84

150

 

ม.3

64

75

139

 

รวม ม.ต้น

192

216

408

 

ม.4

41

78

119

 

ม.5

42

76

118

 

ม.6

43

83

126

 

รวม ม.ปลาย

126

237

363

 

รวมทั้งสิ้น

318

453

771

 

ข้อมูลด้านอาคาร/สถานที่

พื้นที่

47  ไร่  3 งาน  78  ตารางวา

อาคารเรียนถาวร

3

หลัง

อาคารโรงฝึกงาน

2

หลัง

หอประชุม

1

หลัง

โรงอาหาร

1

หลัง

บ้านพักครู

15

หลัง

บ้านพักภารโรง

2

หลัง

ห้องน้ำห้องส้วม

7

หลัง

สระน้ำ

2

แห่ง

หอประปา

3

แห่ง

สนามบาสเกตบอล          

3

แห่ง

สนามฟุตบอล

1

แห่ง

สนามวอลเลย์บอล

1

แห่ง

สนามตะกร้อ

3

แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ