คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประธานกรรมการ

พระเทพญาณวิศิษฎ์

พระเทพญาณวิศิษฎ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางดอกแก้ว รัชโพธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายประเสริฐ จิตปรีดา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

นายประเสริฐ จิตปรีดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางฐิติรัตน์ บุญแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางฐิติรัตน์ บุญแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสังคม จิตจง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายสังคม จิตจง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางทักษิณ แจ่มพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายประภาส วรรณทอง	ผู้แทนผู้ปกครอง	กรรมการ

นายประภาส วรรณทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายธวัชชัยวงศ์จำปาผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ

นายธวัชชัย วงศ์จำปา

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นายธวัชชัยวงศ์จำปาผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ

นายทวีศักดิ์ จันทวัติ

ผู้แทนท้องถิ่น

กรรมการ

นางทัศนีย์  พลเยี่ยม ผู้แทนผู้ปกครอง	กรรมการ

นางทัศนีย์ พลเยี่ยม

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

นางภัทธิยา เหลาแหลม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

นายธนศักดิ์ เหลาแหลม

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ผู้แทนครู	กรรมการ

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร

ผู้แทนครู

กรรมการ

พระครูกมลธรรมรังสี

พระครูกมลธรรมรังสี

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

นายบุญกอง  ประครองสุข ผู้แทนองค์กรศาสนา	กรรมการ

นายอุทัย เนินสุด

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์   ดุลนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ