กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิวาวรรณ  ศรีประไหม

นายบุญศรี ธรรมประชา

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ศิลปศึกษา

นายกมล  ละอองคำ

นายกงไทย ใจศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ศิลปศึกษา

นายกอบพงศ์  ศรีชุบร่วง

นายธัญญา คุณโพธิ์งาม

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ดนตรีศึกษา

นางนิตยา  ตรัสศรี

นายวิชชากร เทียมจันทร์

ครูอัตราจ้าง

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ