กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คณะผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประโมกข์ ดุลนีย์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นายดุสิต  ตาลวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายดุสิต ตาลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป

นายประสพ  เจริญรัมย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายประสพ เจริญรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณูปโภค

งานประชาสัมพันธ์

งานโภชนาการ

งานดนตรีพื้นเมืองและดุริยางค์

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

งานจราจรและยานพาหนะ

งานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

งานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารทั่วไป

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

งานโรงเรียนกับชุมชน

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

งานส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

งานเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

งานโครงการ รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

บทบาทและขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารทั่วไป

๑ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ