กลุ่มสนับสนุนการศึกษา

นายธีรพงศ์  รังกลิ่น

(ค.บ.) การเงินการบัญชี

นางสาวนาฏยา ศรีประไหม

นางสาวนาฏยา ศรีประไหม

พนักงานบัญชี

(ค.บ.) พลศึกษา

นายอภิสิทธิ์  รังระรื่น

นายอภิสิทธิ์ รังระรื่น

ลูกจ้างชั่วคราว

ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์

(มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี

นายวิเชียร กองสีนนท์

ลูกจ้างชั่วคราว

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายวรวิทย์  รัตนแสง

นางปรารถนา สุลำนาจ

ลูกจ้างชั่วคราว

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายวรวิทย์  รัตนแสง

นางกรณ์ สกุลซ้ง

ลูกจ้างชั่วคราว

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายวรวิทย์  รัตนแสง

นายสมนึก อุ่นละม่อม

ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ