กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกมล  ละอองคำ

นายกมล ละอองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

(กศ.บ. สังความศึกษา)

นายกมล  ละอองคำ

นายกมล ละอองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) สังความศึกษา

นายกอบพงศ์  ศรีชุบร่วง

นางมยุรีย์ ศรีชมภู

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) สังความศึกษา

นางนิตยา  ตรัสศรี

นางนิตยา ตรัสศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ. ประวัติศาสตร์)

นายสมัย	 รังระรื่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายสุนทร ขันศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ