ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ที่ตั้ง

เลขที่ 272 หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
E-mail : Nakhupat@hotmail.com website : www.Nakhupat.ac.th
Tel : 043126939 Fax : 043126939
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ตราประจำโรงเรียน

รูปฟันเฟือง, มือ, ต้นไม้
ตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – ชมพู

     

อักษรย่อ

น.ค.พ.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มไหว้ทายทัก อนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไท

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนของชุมชน

เอกลักษณ์ของผู้บริหารและบุคลากร

  • บุคลิกภาพดี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีวินัยในตนเอง
  • ซื่อสัตย์สุจริต จิตศรัทธาวิชาชีพ
  • เป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตาต่อศิษย์
  • อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามัคคีมีคุณธรรม
  • อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใช้วิธีความพอเพียง

เอกลักษณ์ของนักเรียน

เด็กดี ศรีบวร

ปรัชญา

ทนโต เสฎโฐ มนุส.เสสุ ความหมาย ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ

เรียนดี มีมารยาท สะอาด พัฒนา

ปณิธาน

โรงเรียนคือศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนคือที่อยู่ที่สุขสันต์

โรงเรียนคือพื้นฐานที่สำคัญ โรงเรียนคืออนันต์ปัญญาชน

ค่านิยมองค์กร

สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ