กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสมคิด  คุ้มหินลาด

นางสมคิด คุ้มหินลาด

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์

นายพีรนันท์  เกษทองมา

นายพีรนันท์ เกษทองมา

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นางรัตนพร  เหล่านายอ

นางรัตนพร เหล่านายอ

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์

ว่าที่ ร.ท.เทิดศักดิ์ ขันมะจันทร์

ครูชำนาญการ

(ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี

นางสาวอัฐพร ทะรังศรี

พนักงานราชการ

(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

นายวรวิทย์  รัตนแสง

นายวรวิทย์ รัตนแสง

ครูอัตราจ้าง

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ