คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประโมกข์ ดุลนีย์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

รอง.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร

รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ

รอง.ผอ.บริหารงบประมาณ

นายชูชัย	ประทุมขันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นางวิภาวรรณ พลประถม

รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล

นายประเคลื่อน เหล่านายอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายประเคลื่อน เหล่านายอ

ครูชำนาญการพิเศษ

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นายประเคลื่อน เหล่านายอ	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายดุสิต ตาลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นางฐิติรัตน์ บุญแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นายสมัย	 รังระรื่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายสุนทร ขันศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบุคคล

นางทักษิณ แจ่มพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มทั่วไป

นายดุสิต ตาลวงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายประสพ เจริญรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

 • ๑. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • ๒. งานพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
 • ๓. งานวัดผล ประเมินผลการเรียน
 • ๔. งานทะเบียน
 • ๕. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ๖. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • ๗. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 • ๘. งานนิเทศการสอน
 • ๙. งานแนะแนวและงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ๑๐. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • ๑๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ๑๒. งานโรงเรียนสุจริต งานคุณธรรมและ งานเศรษฐกิจพอเพียง
 • ๑๓. งานธนาคารโรงเรียน
 • ๑๔. งานประชาคมอาเซียน
 • ๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ๑๖. งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 • ๑๗. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education
 • ๑๘. งานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • ๑๙. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ๑. งานการเงินและการบัญชี
 • ๒. งานพัสดุและสินทรัพย์
 • ๓. งานแผนงานและสารสนเทศ
 • ๔. งานตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ
 • ๕. งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
 • ๖. งานธุรการและสารบรรณกลุ่ม
 • บริหารงานงบประมาณ
 • ๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 • ๒. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียน ประวัติ
 • ๓. งานวินัยและการรักษาวินัย
 • ๔. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • ๕. งานเกษียณอายุและออกจากราชการ
 • ๖. งานลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • ๗. งานทะเบียนการลา
 • ๘. งานไปราชการ
 • ๙. งานเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑๐. งานปฏิคม
 • ๑๑. ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ส.ค.ว. และ สวัสดิการ
 • ๑๒. งานบันทึกการประชุม
 • ๑๓. งานสารบรรณ
 • ๑๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ๑. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • ๒. งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
 • ๓. งานสาธารณูปโภค
 • ๔. งานโรงเรียนกับชุมชน
 • ๕. งานประชาสัมพันธ์
 • ๖. งานโสตทัศนูปกรณ์
 • ๗. งานโภชนาการ
 • ๘. งานดนตรีพื้นเมืองและดุริยางค์
 • ๙. งานส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ นักเรียน
 • ๑๐. งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
 • ๑๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ๑๒. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ๑๓. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน
 • ๑๔. งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
 • ๑๕. งานจราจรและยานพาหนะ
 • ๑๖. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
 • ๑๗. งานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 • ๑๘. งานเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ
 • ๑๙. งานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารทั่วไป
 • ๒๐. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ของคณะผู้บริหารโรงเรียน

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ