กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชูชัย	ประทุมขันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประสพ เจริญรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางพรพิมล  มะลิรส

นางพรพิมล มะลิรส

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) สังคมศึกษา

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางประคอง ปัตลา

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม) บริหารการศึกษา

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางเพ็ญศิริ อินทะ

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) เคมี

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางพรสวรรค์ สุราช

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ฟิสิกส์

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางศิริพร สุปัญญาบุตร

ครูชำนาญการ

(ค.บ.) เคมี

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางสาวพัชฎากรณ์ นามโคตร

พนักงานราชการ

(ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง

นางรุ่งทิวา ปุณะตุง

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี

นางสาวอัฐพร ทะรังศรี

พนักงานราชการ

(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

นายวรวิทย์  รัตนแสง

นายวรวิทย์ รัตนแสง

ครูอัตราจ้าง

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ