กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนวลละออง  สัตนาโค

นางนวลละออง สัตนาโค

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นางสาวเตือนใจ  เฉลิมชาติ

นางสาวเตือนใจ เฉลิมชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นายนิรันดร์  เพชรวิชิต

นายนิรันดร์ เพชรวิชิต

ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ