คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน

ที่ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายพูนศักดิ์ ลือชานิติ ประธานกรรมการ
2 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายพจน์ จงสมชัย กรรมการ
3 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายปรีชา คำภักดี กรรมการ
4 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายวานิชย์ ติชาวัน กรรมการ
5 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายสมาน ปัญญา กรรมการ
6 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายประมาณ โพนเฉลียว กรรมการ
7 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายธำรงค์ จิตระวัง กรรมการ
8 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นายใบ ไชยศรี กรรมการ
9 นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า นางบุญหนา บุญเรือง กรรมการ
10 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า กรรมการ
11 นายประโมกข์ ดุลนีย์ นายประโมกข์ ดุลนีย์ กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ