กลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประโมกข์ ดุลนีย์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประเคลื่อน  เหล่านายอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายประเคลื่อน เหล่านายอ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบุคคล

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

งานวินัยและการรักษาวินัย

งานเกษียณอายุและออกจากราชการ

งานทะเบียนการลา

งานเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบันทึกการประชุม

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานลงเวลาปฏิบัติราชการ

งานไปราชการ

งานปฏิคมและกองทุน ส.ค.ว.

งานสารบรรณ

บทบาทและขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ