กลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชูชัย	ประทุมขันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นายชูชัย ประทุมขันธ์

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประเคลื่อน  เหล่านายอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายประเคลื่อน เหล่านายอ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบุคคล

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาหลักศูตร

งานวัดและประเมินผล

งานพัฬนาแหล่งเรียนรู้

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นายสมัย	 รังระรื่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางวาสนา ทองปลิว

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบุคคล

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มทั่วไป

นายดุสิต  ตาลวงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายดุสิต ตาลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นายสมจันทร์	สิมสาร	ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

นายสมจันทร์ สิมสาร

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นายประภาส วรรณทอง	ผู้แทนผู้ปกครอง	กรรมการ

นายประภาส วรรณทอง

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นางภัทธิยา	เหลาแหลม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

นางภัทธิยา เหลาแหลม

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นางสาวพันทอง	เหลาแหลม ผู้แทนครู	กรรมการ

นางสาวพันทอง เหลาแหลม

ผู้แทนครู

หน้าที่ของคณะผู้บริหารโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ