กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางประเสริฐศรี  แสนมาโนช

นางประเสริฐศรี แสนมาโนช

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

นางหฤทัย  รังรส

นางหฤทัย รังรส

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นางมยุรี  วงศ์ษร

นางมยุรี วงศ์ษร

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นางสาวพัชรา  อุ่นบุญเรือง

นางสาวพัชรา อุ่นบุญเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

นางสาวศกลรัตน์ ภูยอดผา

นางสาวศกลรัตน์ ภูยอดผา

ครูอัตราจ้าง

(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุจิตตรา  มูลศรีนวล

นางสาวสุจิตตรา มูลศรีนวล

ครูอัตราจ้าง

(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นายทวีกูล  สิมศรี

นายทวีกูล สิมศรี

ครูผู้ทรงคุณค่า

ภาษาอังกฤษ

Mrs.Maricel A.Terol

Mrs.Maricel A.Terol

ครูอัตราจ้าง

ภาษาอังกฤษ

Mr.Roy F. Anadio

Mr.Roy F. Anadio

ครูอัตราจ้าง

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ