กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุวภา  สีลาดเลา

นางสุวภา สีลาดเลา

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) ภาษาไทย

นายกอบพงศ์  ศรีชุบร่วง

นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วง

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) บรรณารักษ์

นางปรารถนา  ศรีชุบร่วง

นางปรารถนา ศรีชุบร่วง

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม. บริหารการศึกษา)

นางสาวกิ่งแก้ว  ภูมิรัง

นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิรัง

ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ