กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชูชัย	ประทุมขันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

นางสาวฑิฆัมพร ดวงภูเมฆ

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศษ.ม. บริหารการศึกษา)

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางสุทธิลักษณ์ เสริมศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

(วท.บ.) คณิตศาสตร์

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางเกณฑ์ทอง สังกะเพศ

ครูชำนาญการพิเศษ

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายรินทอง บุญธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

(ศศ.บ.) การจัดการ

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางรุณณี แสงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) คณิตศาสตร์

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางสายฝน ไทยทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

(ค.บ.) วัดผลการศึกษา

นายสมพจน์  ตรัสศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางจรรยา แก้วเขียวงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ