บัญชีรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์

นศ.วิทยาศาสตร์

นางสาวกัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย

นางสาวกัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย

วิทยาศาสตร์

นศ.วิทยาศาสตร์

นายจักรกฤษณ์ วังคะฮาต

นายจักรกฤษณ์ วังคะฮาต

วิทยาศาสตร์

นศ.วิทยาศาสตร์

นางสาวทรายแก้ว ประครองศรี

น.ส.ทรายแก้ว ประครองศรี

วิทยาศาสตร์

นศ.ภาษาไทย

นางสาวชลิตา  นามแก้ว

นางสาวชลิตา นามแก้ว

ภาษาไทย

นศ.ภาษาไทย

นางสาวนิตยา ปัญญาใส

นางสาวนิตยา ปัญญาใส

ภาษาไทย

นศ.ศิลปะ

นายวรากร  ยังอยู่

นายวรากร ยังอยู่

ศิลปะ

นศ.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปรีดา  โคกฉวะ

นายปรีดา โคกฉวะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นศ.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชนาธิป  อัยวรรณ์

นายชนาธิป อัยวรรณ์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นศ.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปฏิภาณ  ภูสามารถ

นายปฏิภาณ ภูสามารถ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ